Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Tụng Chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni 108 biến ( Phạn ngữ) Casket Seal Dharani

Featured video
You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Added by Admin in Video Buddhology - Phật Học
750 Views

Description

Namo Sedeligya Devi Kanam, (Na mô xe đi li gi a,đê vi ca năm,)Sarva Tathagatanam, (sạc voa ta thá ga ta năm, )Om Bhuvibha Vadhavari, ( om, bu vi ba va ta va ri)Vachari Vachatai, (Va sa ri va sa tai,)Suru Suru Dhara Dhara, (su ru su ru, ta ra ta ra,)Sarva Tathagata (sạc voa ta thá ga ta)Dhatudhari, Padma ( đa tu đa ri, pát ma.)Bhavati Jayavari, Muri Smara. (Ba va ti, gia da va ri, mu đ ri, s ma ra.)Tathagata Dharma Chakra,(Ta thá ga ta , đa ra ma, cha ca ra )Pravarttana Vajri.( pra va tóa na va giơ ri )Bodhi Pana Rumkara Rumkriti,( Bô đi pa na , rum ka ra, rum k ri ti,)Sarva Tathagata Dhistite, (sạc voa, ta thá ga ta đí s ti tê)Bodhaya Bodhaya, ( Bốt đa da , bốt đa da, )Bodhi Bodhi,( bô đi bô đi, )Buddhya Buddhya, (bút đi da, bút đi da,)Samboddhani Samboddhaya. ( sam bốt đa ni, sam bốt đá da )Chala Chala Chalamtu, (Cha ra cha ra cha ram tu,)Sarva Varanani, ( sạc voa va ra na ni,)Sarva Papavigate, (sạc voa pa pa vi ga tê )Huru Huru ( Hu ru hu ru )Sarva Sukhavigati,( sạc voa, su kha vi ga ti,)Sarva Tathagata Haridaya ( sạc voa, ta thá ga ta, ha ri đá da,)Vajrani, (va gi ra ni,)Sambhara Sambhara ( sam ba ra sam ba ra )Sarva Tathagata Suhaya,( sạc voa ta thá ga ta, su ha da,)Dharani Mudri, ( đà ra ni , mú đ ri ,)Buddhi Subuddhi, ( bút đi, su bút đi, )Sarva Tathagata Dhistita, (sạc voa Ta thá ga ta, đí s ti ta )dhatu Garbhe Svaha, ( đa tu gáp bê, sơ vóa ha )Samaya Dhistite Svaha, ( sa ma da dí sti tê, sơ vóa ha,)Sarva Tathagata Haridaya, ( sạc voa ta thá ga ta Ha ri đá da,)Dhatu Mudri Svaha, (đa tu, mú đ ri, sơ vóa ha, )Supra Tishita ( su p ra, tí si ta,)Stubhe Tathagata Dhistite, (s tú bê, ta thá ga ta đí sti tê,)Huru Huru ( hu ru, hu ru )Hum Hum Svaha, ( Hum hum sơ vóa ha)Om Sarva Tathagata Usnisa,( Om, sạc voa , ta thá ga ta , u s ní sa,)Dhatumudrani, (đa tu mú đ ra ni,)Sarva Tathagatatam ( sạc voa, ta tha ga tam )Sadhatu vibhusita Dhistite (sa đa tu vi bu si ta Đí s ti tê, )Hum Hum Svaha. ( hum hum sơ vóa ha )

Show more

Commenting disabled.
RSS