Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Latest Articles


 • THÁNH ĐỊA: BẢO GIANG – BẢO SƠN – BẢO HÀ …

   

  “THÁNH ĐỊA:  BẢO GIANG – BẢO SƠN – BẢO HÀ …”                                    

    * * *

   Đố ai biết Bảo-giang môn
  Là nơi Thánh-địa Thiện-tôn định phần.
  Làu làu ngọc chiếu cảnh trần,
  Là nơi Tiên, Phật, Thánh, Thần xuất thân.
  Xuất kim thân, hóa kim thân,
  Ly nơi Đông thổ xoay vần Tây-phương.
                                                                                               

  *

  Lạc Hồng rỡ rỡ chốn triều ca

  Mới biết nhà Nam có bảo hà

  Xích Tử ra đời an vạn quốc

  Hào quang chói rạng khắp gần xa.

  *

  Bốn phương cùng động can qua

  Tìm cho được chốn tam hoà  (1) bảo thân

  Nhắn cùng những khách tu chân

  Đừng ngơ ngác giữa đường trần mà nguy

  Cuộc thề suy lòng người suy

  Đông Nam đại loạn chia ly muôn phần

  LỐI VÀO “BẢO GIANG” (THÁNH ĐỊA)

                                            (sơ đồ do TrạngTrình vẽ trước 500 năm)

                                                              *

                                  1.  Mùa thu gió bấc lạnh lùng

                                  2.  Cua kình trở gọng về cùng lũ dê

                                  3.  Cuộc đời xem tợ trò hề

                                  4.  Nực cười lủ chó còn mê lợi quyền

                                                                          Trạng Trình

   “BẢO GIANG” – (THÁNH ĐỊA)  LỐI VÀO

                                                  (Do Đức Thầy Tây An vẻ trước 160 năm ).

                                            12.   Ghe vàng trôi mé biển dẫy đầy

                                            13.   Thuyền chèo mát nước tới rày Kiến-An

                                            14.   Nhà cột vuông kèo bản sữa sang

                                            15.   Nhà thờ Tấn-đức cha toan lo rày

                                            16.   Tổng Định-hoà người đến dẫy đầy

                                            17.   Tứ phương tùng phục hội nầy thảnh thơi.

   

       VỊ TRÍ: “BẢO GIANG” (THÁNH ĐỊA)

                                                                     (Của Phật Thầy Tây An)

  1        Nho -Thích - Đạo Thiên địa tâm bào

  2        Ý sao chẳng biết Phật nào ở đâu

  3        Biển lai láng chỗ cạn chỗ sâu

  4        Đất bằng chỗ thấp biết đâu chỗ gò

  5        Sông không cầu tạm giả đưa đò

  6        Độ phu rước khách giọng hò ngâm nga

  7        Rước bộ hành lại chợ ma ha. 

  ĐƯỜNG VỀ “BẢO GIANG” (THÁNH ĐỊA)

                                     (Bức thơ của Phật Thầy Tây An - 160 năm trước)                                    

  1.    Tác công nghiệp cho kẻ biên thuỳ

  2.    Quang lầm tích hậu Bửu Kỳ Sơn Hương

  3.    Mạc đạo xà vo giác phi ơn

  4.    Thành lòng chí thế Bửu Sơn mưu trời

  5.    Lời dặn dò vi thiện ở đời

  6.    Mảng lo thiếu kẻ đổi đời thay vương

  7.    Mạc nhà trụ xử mất nhà Thương

  8.    Quy lai Tây Bá tứ phương phục tùng

  9.    Túc văn võ hội chiếm anh hùng

  10.         Tam du hưng thới tương phùng trí tri

  11.         Vận bất tề chịu chữ ngu si

  12.         Phòng cơ tích đạo trí tri kiệt hào

  13.         Ba bực khôn để chỗ nào

  14.         Dại thời ba bực anh hào ba căn

  15.         Khi tối trời khi lại có trăng

  16.         Trường sanh nhựt nguyệt hiệp căn đêm ngày.

   

   

   

   

   

  Read more »
 • A DI ĐÀ PHẬT NHẤT TỰ TÂM CHÚ

   

  Chơn ngôn “Hật Rị”. 
  Om A Mi Tabha Hrih. 
  Úm A Di Đát Phạ Hật Rị Sa Ha.

  Câu chú này luôn luôn đi theo với Úm Ma Ni Pát Mê Hum (Hồng). Căn cứ theo chư sư truyền lại, nên thêm Úm A Di Đát Phạ và thêm chữ Ta Ha cũng được.

  Kinh dạy: Chữ Hật Rị (HRIH) Đủ bốn chữ thành một Chơn ngôn. Chữ Hạ tự môn, nghĩa là tất cả pháp nhơn bất khả đắc. Chữ RA tự môn, nghĩa là tất cả pháp ly trần. Trần nghĩa là ngũ trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc). Cũng gọi hai món chấp trước năng thủ và sở thủ. Chữ Y tự môn, là tự tại bất khả đắc, hai điêm ác tự nghĩa. Chữ Ác gọi là Niết Bàn. Do giác ngộ các pháp vốn không sanh, đều xa lìa món chấp trước, chứng được pháp giới thanh tịnh. Chữ Hật Rị này cũng nói làm tàm (hổ thẹn), nếu nói đủ là tàm quí (hổ thẹn), tự thẹn với lương tâm mình và xấu hổ đối với kẻ khác, vì thế nên không làm tất cả điều bất thiện vậy. Đầy đủ tất cả pháp lành vô lậu vậy. Cho nên Liên Hoa Bộ cũng gọi là Pháp Bộ.

   

  Do gia trì chữ Hật Rị này mà ở thế giới Cực Lạc, nước, chim, cây, rừng đều diễn nói pháp âm. Rộng như trong kinh đã thuyết minh. Nếu có người nào trì một chữ Chơn ngôn này, có công năng hay diệt trừ tai họa, tật bệnh. Sauk hi chết sẽ sanh về cõi An-Lạc quốc, được thượng phẩm thượng sanh. Đây là nhứt thông tu Quán Tự Tại tâm Chơn ngôn của người tu hành và cũng là hay trợ giúp cho các người tu các bộ Du Già vậy.

  Read more »
RSS